Get in Touch

Safe Hands Akola,Vidya Bhavan, Shri Hari Nagar Road, Nanasaheb Patil Nagar, Jatharpeth, Akola, Maharashtra 444005.

Information

  • Safe Hands Akola, Vidya Bhavan, Shri Hari Nagar Road, Nanasaheb Patil Nagar, Jatharpeth, Akola, Maharashtra 444005 .

  • +7709810679
    +7709784629

Office & Contact Time

Mon-Sat : 10.00 AM to 1.00PM

&: 4.30 AM to 1.00PM

Sun : 10.30 AM to 1.00 PM